گروه بازرگانی چوب عبدمنافی                          تاسیس(1332)


***بیش از شصت سال سابقه درخشان***
...لیست قیمت تخته چندلایی...

نام کالا ورقی (ریال) تعداد پالت
تخته لایی سوزا (ضدآب)روسیه ضدآب 4میلیمتری (244*122) - 100
تخته لایی سوزا (ضدآب)روسیه ضدآب 6میلیمتری (244*122) - 65
تخته لایی سوزا (ضدآب)روسیه ضدآب 9میلیمتری (244*122) - 44
تخته لایی سوزا (ضدآب)روسیه ضدآب 12میلیمتری (244*122) - 33
تخته لایی سوزا (ضدآب)روسیه ضدآب 15 میلیمتری (244*122) - 26
تخته لایی سوزا (ضدآب)روسیه ضدآب 18 میلیمتری (244*122) - 22
تخته لایی سوزا (ضدآب)روسیه ضدآب 18 میلیمتری (305*152) - 22
تخته لایی سوزا (ضدآب)روسیه ضدآب 15 میلیمتری (305*152) - 26
تخته لایی سوزا پلکس لاکی (ضدآب)روسیه 18میلیمتری (244*122) - 22
تخته لایی سوزا روسیه 3میلیمتری (152*152) - 130
تخته لایی سوزا روسیه 9 میلیمتری (152*152) - 44
تخته لایی سوزا روسیه 12 میلیمتری (152*152) - 33
تخته لایی سوزا روسیه 15 میلیمتری (152*152) - 26
تخته لایی سوزا روسیه 18 میلیمتری (152*152) - 22
تخته لایی نارات روسیه 9 میلیمتری (244*122) - 44
تخته لایی نارات روسیه 12 میلیمتری (244*122) - 33
تخته لایی نارات روسیه 15 میلیمتری (244*122) - 26
تخته لایی نارات روسیه 18 میلیمتری (152*152) - 22
تخته لایی نارات روسیه 18 میلیمتری (244*122) - 22
تخته لایی پلیترا روسیه 15 میلیمتری (244*122) - 26
تخته لایی کریندو اندونزی 5 میلیمتری (244*122) - 110
تخته لایی کریندو اندونزی 9 میلیمتری(244*122) - 65
تخته لایی کریندو اندونزی 12 میلیمتری (244*122) - 50
تخته لایی کریندو اندونزی 15 میلیمتری (244*122) - 40
تخته لایی کریندو اندونزی 18 میلیمتری(244*122) - 35
تخته لایی کریندو اندونزی 25 میلیمتری (244*122) - 25
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب 18 میلیمتری (244*122) WBP - 35
تخته لایی کرینپلکس لاکی اندونزی 18 میلیمتری(244*122) - 35
تخته لایی مالزی 3.5 میلیمتزی(214*91) - 170
تخته لایی مالزی 3.5میلیمتری (244*122) - 235
تخته لایی مالزی 5 میلیمتری (244*122) - 120
تخته لایی مالزی 9 میلیمتری (244*122) - 70
تخته لایی مالزی 12 میلیمتری(244*122) - 50
تحته لایی مالزی 15 میلیمتری(244*122) - 40
تخته لایی مالزی 18میلیمتری (244*122) - 50
تخته لایی مالزی 25 میلیمتری (244*122) - -
تخته لایی جسمپلکس لاکی(ضدآب) مالزی 18 میلیمتری (244*122) - 50
تخته لایی گرینپلای هندی 6میلیمتری (244*122) - 165
تخته لایی گرینپلای هندی 16میلیمتری (244*122) - 62
تخته لایی گرینپلای ضدآب هندی 18میلیمتری (244*122) - 46
تخته لایی فلکسی گرینپلای ضد آب هندی 5میلیمتری (244*122) - 165
تخته لایی گرینپلای هندی 5میلیمتری (244*122) - 165
تخته لایی فلکسی گرینپلای ضد آب هندی 8میلیمتری (244*122) - 125
تخته لایی لاکی هایکوپلکس چین 18میلیمتری (244*122) - 35
تخته لایی لاکی مارینپلکس چین 18میلیمتری (244*122) - 45
تخته لایی لاکی کانگورو چین 18میلیمتری (244*122) - 35
تخته لایی لاکی گرینپلکس چین 18میلیمتری (244*122) - 54
تخته لایی لاکی کیشینگپلکس چین 18میلیمتری (244*122) - 50
تخته لایی گرینپلای هند 9میلیمتری (244*122) - 95
تخته لایی گرینپلای هند 12میلیمتری (244*122) - 70
تخته لایی پارت رومانی ضد آب 18میلیمتری (220*170) WBP - 50