گروه بازرگانی چوب عبدمنافی                          تاسیس(1332)


***بیش از شصت سال سابقه درخشان***
مقاله...

میانگین وزن خشک چوب (با رطوبت 12%)

سختی

مقاومت آلاسیته از هم گسیختگی

آلاسیته (قابلیت ارتجاعی به خمش)

استحکام به خورد شدگی

انقباض اعوجاجی

اتصالات(چسب)

اتصالات (پیچ)

اتصالات (میخ)

اتصالات (فاق وزبانه)

مواد اشباع کننده (کندسوز ، دیر سوز ، حشرات چوبخوار)

وزن مخصوص

فرمالدئید و استانداردها)