تخته لایی سوزا ضد آب روسیه ۱۵ میلیمتری در ابعاد۳۰۵*۱۵۲رسید.

تخته لایی سوزا ضد آب روسیه ۱۸ میلیمتری در ابعاد۳۰۵*۱۵۲رسید.