لیست قیمت ام دی اف

نوع کالاکارخانه سازندهکشورسازندهقطرmmابعادmmتعداد در پالتقیمت
ام دی افپویاایران۳۱۲۲۰*۲۴۴۰۳۰۰
ام دی اف مالزی۳۱۲۲۰*۲۴۴۰۳۰۰
ام دی اف پویا ایران ۳۱۸۳۰*۲۴۴۰۲۲۰
ام دی اف مالزی۳۱۸۳۰*۲۴۴۰۲۰۰
ام دی اف پویا ایران ۵۲۱۰۰*۲۸۰۰۱۶۰
ام دی اف پویا ایران ۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۱۸۰
ام دی اف پویا ایران ۸ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۱۰۰
ام دی اف تایلند ۸ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۱۰۰
ام دی اف پویا ایران ۱۲ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۸۰
ام دی اف تایلند ۱۲ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۸۵
ام دی اف کاسپین ایران ۱۶ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۴۵
ام دی اف تایلند ۱۶ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۶۰
ام دی اف پویا ایران ۱۶ ۱۸۳۰*۳۶۶۰ ۴۰
ام دی اف تایلند۱۶ ۱۸۳۰*۳۶۶۰ ۴۲
ام دی اف تایلند ۲۵۱۲۲۰*۲۴۴۰۲۵
ام دی اف تایلند ۲۵۱۸۳۰*۳۶۶۰۲۵

Leave a Comment