لیست قیمت تخته چندلایی

روسیه

شرح کالاقیمتتعداد پالت
تخته لایی سوزا(ضدآب) روسیه ۴ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) WBP۱۰۰
تخته لایی سوزا(ضدآب) روسیه ۶ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) WBP ۶۵
تخته لایی سوزا(ضدآب) روسیه ۹ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) WBP ۴۴
تخته لایی سوزا(ضدآب) روسیه ۱۲ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) WBP ۳۳
تخته لایی سوزا(ضدآب) روسیه ۱۵ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) WBP ۲۶
تخته لایی سوزا(ضدآب) روسیه ۱۸ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) WBP ۲۲
تخته لایی سیپلای (ضدآب) روسیه ۲۴ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) WBP۲۰
تخته لایی سوزا پلکس لاکی (ضدآب) روسیه ۱۸ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) WBP۲۲
تخته لایی سوزا پلکس لاکی (ضدآب) روسیه ۱۸ میلیمتری (۲۵۰*۱۲۵) WBP/RG۲۲
تخته لایی سوزا (ضدآب) روسیه ۱۵ میلیمتری (۳۰۵*۱۵۲) WBP
تخته لایی سوزا (ضدآب) روسیه ۱۸ میلیمتری (۳۰۵*۱۵۲) WBP
تخته لایی سوزا روسیه ۳ میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲)۱۳۰
تخته لایی سوزا روسیه ۴ میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲) ۱۰۰
تخته لایی سوزا روسیه ۹ میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲) ۴۴
تخته لایی سوزا روسیه ۱۲ میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲) ۳۳
تخته لایی سوزا روسیه۱۵میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲) ۲۶
تخته لایی سوزا روسیه ۱۸ میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲) ۲۲
تخته لایی پلیترا روسیه ۶ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۶۲
تخته لایی پلیترا روسیه۹ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۴۴
تخته لایی پلیترا روسیه ۱۲ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۳۳
تخته لایی پلیترا روسیه۱۵ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۲۶
تخته لایی پلیترا روسیه۱۸ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۲۲
تخته لایی پلیترا روسیه ۱۲ میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲) ۳۳
تخته لایی پلیترا روسیه ۱۵ میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲) ۲۶
تخته لایی پلیترا روسیه ۱۸ میلیمتری (۱۵۲*۱۵۲) ۲۲
تخته لایی پلیترا پلکس روسیه ۱۸میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۲۲

مالزی وترکیه

تخته لایی مالزی ۳.۵ میلیمتری (۲۱۴*۹۲)۱۷۰
تخته لایی مالزی ۳.۵ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲)۱۷۰
تخته لایی مالزی۵ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۱۲۰
تخته لایی مالزی۹ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۱۰۰
تخته لایی مالزی ۱۲ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۵۰
تخته لایی مالزی ۱۵ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۶۰
تخته لایی مالزی۱۸ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۳۵
تخته لایی مالزی ۲۵ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) 
تخته لایی جسمپلکس لاکی (ضدآب) مالزی ۱۸ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) 
تخته لایی هرکولس لاکی (ضدآب) ترکیه ۱۸ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۵۰

چین

تخته لایی کانگورو لاکی چین ۱۸ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۳۵
تخته لایی مارینپلکس لاکی چین ۱۸ میلیمتری (۲۴۴*۱۲۲) ۴۵

Leave a Comment