وزن مخصوص

بی شک یکی از اصطلاحات پر مورد استفاده قرار گرفته در صنعت چوب میانگین وزن مخصوص می باشد . که بسیار مورد سوءاستفاده قرار

گرفته و برای بسیاری به شکل مبهمی مورد استفاده قرار می گیرد .

از نظر تکنیکی ، وزن مخصوص یک معیار سنجش به نسبت تراکم چوب در مقایسه با آب است .(بنابراین اگر چگالی یک چوب با آب مطابقت

داشته باشد ، یعنی وزن مخصوص آن دو برابر عدد ۱/۰۰ خواهد بود.) با این وجود ، به عنوان چگالی برای اندازه گیری چوب ، این مقدار تا حد

زیادی به رطوبت داخلی چوب وابسته است ، یعنی رطوبت بیشتر داخلی چوب آن را دارای تراکم بیشتر (چگال تر) نشان خواهد داد .

مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که هیچ راه استانداردی برای بیان وزن مخصوص بین دستگاه های معمولی رطوبت سنج و یا دستگاه های

مخصوص گیاه شناسان وجود ندارد ، و نمی توان هیچ ارزش واقعی برای آن فرض نمود .


(حداقل با میانگین وزن خشک ،رطوبت داخلی معمولا تا ۱۲% فرض گردیده . مگر اینکه در جایی دیگر به شکلی دیگر ذکر شده باشد .)

راه های مختلفی برای نشان دادن وزن مخصوص چوب چه از نظر استاندارد گیاه شناسی با استفاده از کوره خشک کن (منظور رطوبت

%۰ می باشد .) و یا زمانی که درخت تازه قطع شده (منظور رطوبت با بیشترین حدامکان ) وجود دارد . این شاید دو استاندارد مختلف

به نظر آید ، (محاسبه وزن مخصوص برای چوب خشک و چوب تر تازه بریده شده ) اما این استاندارد را معمولا “وزن مخصوص پایه”

نام گذاری می نمایند.

و این ارقام برای جلوگیری از وقوع هر گونه بی نظمی و تناقضات قابل پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد . (به عنوان مثال سبک

وزن ترین و پرحجم ترین در نوع خود ) در محاسبات آن گونه SG ارزش گذاری نامیده می شود .

این ترکیب ( جوب خشک و چوب تر ) در دنیای واقعی ناممکن ، ولی بسیار مورد استفاده و مفید برای جامعه علمی و مهندسان سازه

می باشد . ( البته گیج کننده برای جامعه نجاران و مصرف کنندگان )

از دیگر موارد مورد استفاده از مقادیر وزن مخصوص در گیاه شناسی می باشد که شامل حجم و وزن مخصوص خشک هستند و اصطلاحا

به آن وزن مخصوص با کوره خشک گفته می شود . یکی دیگر از موارد مورد استفاده از وزن خشک و حجم چوب اندازه گیری علمی ازمصرف

و تولید یک قطعه چوب با توجه به وزن و حجم و تولید مصنوعات کم وزن است ، هرچند مشکل استفاده از این اعداد و ارقام آن است که با

ایده آل بودن فاصله داشته و هیچ گاه در واقعیت نظر مصرف کنندگان را تامین نمی کند . بعلاوه انواع دستگاه های اندازه گیری چه در علم

گیاه شناسی و یا صنایع چوب از استانداردهای مختلف بهره می جویند و معمولا از نمونه های مناطق مورد رویش مورد استفاده قرار

می گیرد . براین اساس اندازه گیری وزن مخصوص در صنایع چوب از نمونه ای بومی از وزن و حجم مورد استفاده قرار می گیرد .

بین استانداردهای علمی و نجاری حداقل پنج روش مختلف برای نشان دادن وزن مخصوص وجود دارد و اغلب منابع (نشریات صنایع چوب)

هیچ گونه تلاشی برای به استاندارد درآوردن این مبحث و یا مرجع قرار دادن یکی از این استانداردها را قرار نداده اند . برای مثال گونه

راش رامی توان بین ۰/۵۴ تا ۰/۷۳ بر اساس ۱۲ درصد رطوبت از لحاظ وزن و حجم در این آمار نشان داد .( ویا حتی چوب تازه بریده شده

در فصل بارندگی و یا غوطه ور در آب را می توان با وزن مخصوص بیش از ۱/۰۰ نشان داد .) با چنین اختلافات زیادی بین مقادیر یک نوع چوب

خاص می توان نتیجه گرفت که این آمار و ارقام بسیار سخت و گیج کننده به نظر می آید و هیچ گونه اطلاعات با ارزشی و پایه داری برای ما

ندارند . در این مقاله ما تلاش نموده ایم تا استانداردهای خاص برای اندازه گیری حجم و وزن مخصوص را که در بعضی مقالات بدان اشاره

می شود را مورد مطالعه قرار دهیم ، اما برای درک بهتر و نتیجه مناسب برای کارهای نجاری توصیه می نماییم از آمار و ارقام میانگین وزن

خشک که در مورد بعضی چوب ها بدان ها اشاره داشته ایم استفاده نمایید .

Leave a Comment