استحکام به خورد شدگی

گاهی اوقات اندازه گیری حداکثر مقاومت در مقابل خوردشدن هنگام فشار وزن به موازات بافت چوبمورد نیاز می باشد (فشار موازی به دانه بافت)

(جهت استفاده از چوب برای ستون ، شمع های چوبی زیر پل یا ساختمان و…)

 

آزمایش استحکام به خورد شدن

این ارقام شاخص مناسبی برای مقاومت سنجی چوب در کاربردهایی از قبیل استفاده از چوب به عنوان تیر حمال ، پایه های مبل و صندلی و یا دیگر

شرایطی که فشار عمود بر بافت اعمال می گردد. این آزمایشات برای چوب خشک شده با رطوبت ۱۲% و واحد مگاپاسکال اندازه گیری شده است .

در شرایط عملی این ارقام مورد نیاز نیست ، اما می توان برای مقایسه چوب ها و استحکام آن ها به خورد شدن مورد استفاده قرار بگیرد .

«به عنوان مثال چوب بلوط سفید “تقریبا خوب” مقاومت ۵۱.۳ مگاپاسکال و یا چوب شمشاد “خوب” با مقاومت ۶۸.۸ مگاپاسکال قابل مقایسه بین

چوب های مختلف را دارا می باشد.

Leave a Comment