آلاسیته

در ساده ترین شرایط ، ماژول آلاسیتگی (اندازه سختی چوب ) یک شاخص کلی خوبی از قدرت و سختی چوب را بیان می نماید.

 

آزمایش آلاسیتگی

مشخصات فنی اندازه گیری شده نسبت به چوب قرار داده شده به تنش و فشار (تغییر شکل) در طول (راستای چوب) می باشد .

در ضمن این آزمایش برای چوب خشک و با رطوبت ۱۲% اندازه گیری شده و واحد اندازه گیری گیگاپاسکال می باشد.

در شرایط عملی این ارقام مورد نیاز نیست بلکه برای مقایسه بین چوب های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .«به طور مثال بلوط قرمز دارای

آلاسیتگی خوبی ۱۲.۵۰ گیگاپاسکال می باشد که می توان از آن به عنوان قیاس با دیگر چوب ها استفاده نمود .»

Leave a Comment