مقاومت آلاسیته از هم گسیختگی

مقدار آلاسیته از هم گسیختگی که گاها از آن به عنوان مقاومت خمشی یاد میگردد به صورت خلا صه اندازه گیری مقاومت یک نمونه قبل از

گسیختگی و شکست را تعیین می نماید . این را می توان به طور کلی برای تامین مقاومت یک گونه چوب تامین نمود . بر خلاف ماژول آلاسیته که تغییر

خمش مطلوب است مقدار مقاومت نهایی را می سنجد . «به عبارتی ، بعضی از گونه های چوبی در برابر فشار خمش مقاومت نموده و خم می شود اما به

راحتی نمی شکنند.»

آزمایش آلاسیته از هم گسیختگی

این آزما یش برای چوب خشک شده و با رطوبت ۱۲% اندازه گیری شده و واحد اندازه گیری مگا پاسکال می باشد .

در شرایط عملی این ارقام مورد نیاز نیست اما برای مقایسه بین چوب های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . «به طور مثال بلوط قرمز دارای آلاسیته

از هم گسیختگی ۹۸/۶ مگاپاسکال می باشد که آن را جزو چوب های بامقاومت خوب و قابل قیاس با چوب های دیگرمی نماید .»

Leave a Comment