سختی

این ارقام به شکل فوق العاده ای برای تامین مقاومت و فرورفتگی وچکش خواری سطح کاربرد دارد. همچنین به صورت غیرمستقیم

جهت پیش بینی سختی دریافت و تحمل به ضربه وارده و سمباده زنی چوب را دارد .

آزمایش سختی …

در آزمون سختی رقم واقعی ذکر شده برای چوب خشک با رطوبت ۱۲% می باشد . و قطر توپ فولادی فشار آورنده نیم قطر چوب می باشد و واحد

اندازه گیری نیوتن می باشد . برای اشاره بلوط سفید (چوبی سخت) دارای سختی حدود (۶۰۰۰) نیوتن می باشد .

همچنین در بعضی موارد برآورد سختی چوب با استفاده از معادلات به روی کاغذ بوده و اعداد تخمینی تا حدود زیادی به منطقه رویشگاه چوب ، دمای

منطقه و حتی جاذبه خاص منطقه رویش بستگی دارد .

Leave a Comment