میانگین وزن خشک چوب ( با رطوبت ۱۲%)

این یک معیار اندازه گیری برای وزن چوب برای حجمی از پیش تعیین شده است . معمولا واحد محاسبه اندازه گیری برمبنای کیلوگرم در هر

متر مکعب (kg/m³)تعیین می گردد .¹ (البته این مقدار به رطوبت داخلی یک قطعه از چوب نیز بستگی دارد .)

به عنوان مثال : یک قطعه چوب تازه بریده شده (منظور درخت سبز تازه قطع شده ) می تواند دوبرابربیشتراز وزن خشک خود را داشته باشد

و از آنجایی که منابع اطلاعاتی بسیاری در مورد خواص طبیعی چوب وجود دارد که همه آنها هم از یک استاندارد خاصی پیروی نکرده اند

می تواند قرائت های مختلفی برای وزن یک گونه چوب خاص را از میان آن ها استنباط نمود .

ما تلاش بسیاری برای انعکاس قرار دادن یک استاندارد خاص (وزن با رطوبت ۱۲%) و ارائه اعداد و ارقام

نسبتا صحیح برای بعضی از چوب ها نموده ایم .

این روش استاندارد ترین راه برای اندازه گیری وزن چوب در تمام دنیا می باشد . رطوبت ۱۲% در زمانی مورد مطالعه قرار می گیرد که نمونه

مورد نظر پس از قرار گرفتن در محیطی با دما و رطوبت متعادل (درجه حرارت هوا ۲۱ درجه و رطوبت نسبی ۶۵%) قرار گرفته باشد .

بنابراین نگهداری چوب در مناطقی که دارای رطوبت نسبی کمتری هستند شامل رطوبت کمتری در درون چوب می باشد ، بنابراین دارای

نسبت تراکم (چگالی) پائین تر است .

زمانی را برای مقایسه و خواندن تراکم چوب های خوب شناخته شده در نظر گرفته و ببینید چطور آن ها را اندازه گیری می کنند .

به عنوان مثال : چوب بلوط قرمز چیزی در حدود ۷۵۰کیلوگرم در هر متر مکعب وزن دارد که این رقم خودی خود شاید خیلی برای شما مفید

نباشد ، اما شما می توانید یک دریافت ذهنی و حدودی از میانگین وزن خشک (بارطوبت ۱۲%) داشته باشید و این ارزیابی را در مورد مقایسه

بین چوب های مختلف و ایجاد یک ایده برای اینکه وزن اجسام مختلف را به دست آورید به شما کمک و راهنمایی می کند .(به عنوان مثال:

شما به سرعت پی می برید که چوب بلوط قرمز دارای وزنی بسیار بیشتر از چوب نراد روسی و تراکمی متفاوت با یکدیگر هستند .همچنین در

شرایط عمومی ، تراکم وزنی یک چوب موارد مورد استفاده دیگری دارند ، از قبیل : سختی ، استحکام ، سنگینی و … که می تواند بسیار

کاربردی برای مهندسان سازه و یا صنعتگران چوب و یا دیگر مصارف باشد .

در انتها یادآوری می نمائیم که چوب ها در رویشگاه های مختلف ( از قبیل : ارتفاع از سطح دریا ، نوع خاک ، رطوبت نسبی منطقه رویش ،

پراکندگی و تراکم نوع جنگل و … ) و یا در نوع برش ها (مماسی و یا شعاعی) و همچنین شرایط قطع(فصل برداشت ، شرایط نگهداری،

رعایت اصول پوست کنی و …) ممکن است دارای ویژگی های متفاوت از آنچه بر شماردیم ظاهر شوند . لذا مصرف کنندگان باید در

تهیه کالای مورد نظر دقت و وسواس کافی داشته باشند .


۱. در کشورهای مستعمراتی انگلستان واحدپوند برفوت مکعب (lbs/ft³)معیار قرار می گیرد .

Leave a Comment